Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Brainpoint Betaalsystemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 23067924.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt met de hierna genoemde met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende bedoeld:
1.1 Apparaat/Apparatuur: betaalautomaten, computers en andere roerende zaken met (eventueel) bijbehorende voorzieningen, accessoires en (eventueel) bijbehorende software.
1.2 Brainpoint: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brainpoint Computerverhuur B.V., gevestigd te Hendrik Ido Ambacht en kantoorhoudende aan Linatebaan 71B, te (3045 AH) Rotterdam, tevens handelend onder de naam Brainpoint Betaalsystemen dan wel haar rechtsopvolger.
1.3 Stichting Derdengelden Brainpoint gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Linatebaan 71B, te (3045 AH) Rotterdam
1.4 Klant: iedere partij aan wie Brainpoint een aanbod doet, dan wel met wie Brainpoint een overeenkomst sluit betreffende de verhuur of verkoop van Apparatuur, dan wel de levering van diensten.
1.5 Looptijd: de in het contract tussen Brainpoint en de Klant bepaalde termijn van de overeenkomst.
1.6 Transacties: alle PIN, EMVMaestro en EMV Vpay betalingen die verricht worden met een betaalautomaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Brainpoint en een Klant betreffende de Apparatuur en daarmee verband houdende dienstverlening.
2.2 Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zullen slechts gelden indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en kredietwaardigheid
3.1 Alle aanbiedingen van Brainpoint zijn vrijblijvend.
3.2 In afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend.
3.3 Op eerste verzoek van Brainpoint zal de Klant ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid alle relevante stukken en gegevens verstrekken waaruit zijn kredietwaardigheid kan worden afgeleid. De verstrekte stukken en gegevens kunnen door Brainpoint worden verstrekt aan een derde.
3.4 Op eerste verzoek van Brainpoint is de Klant bij het sluiten van de overeenkomst of op elk willekeurig moment tijdens de duur van de overeenkomst verplicht om aan Brainpoint (aanvullende) zekerheid te verstrekken voor de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. Duur en verlenging
4.1 De verhuurde Apparatuur wordt door Brainpoint verhuurd voor de in het contract bepaalde basisduur.
4.2 Deze basisduur vangt aan op de datum van afgifte van de Apparatuur aan de Klant, zoals vastgelegd in de door de Klant getekende afleverbon.
4.3 Ten aanzien van een overeenkomst van opdracht met een Klant geldt dat het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW (opzeggingsbevoegdheid te allen tijde door opdrachtgever) uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 5. Prijzen
5.1 De prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen, schoonmaakmiddelen, papier, toner en (andere) niet tot de Apparatuur behorende zaken, tenzij uitdrukkelijk anders in het contract is vermeld.
5.2 De prijs is verschuldigd per Apparaat vanaf de datum van ter beschikking stelling voor zover in het contract niet anders is bepaald.
5.3 Brainpoint is gerechtigd de prijzen te verhogen. Daarvan kan in elk geval sprake zijn indien (één van) de factoren die de kostprijs bepalen na totstandkoming van de overeenkomst een verhoging hebben ondergaan, ook indien de verhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. De Klant zal schriftelijk van de prijsverhoging op de hoogte worden gesteld. In geval van een prijsverhoging van meer dan 15% is de Klant gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk op te zeggen tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging.

Artikel 6. Betaling
6.1 De huurpenningen worden iedere maand gefactureerd en in ieder geval zo spoedig als gewenst door Brainpoint na het einde van een huurovereenkomst.
6.2 De facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan door de Klant aan Brainpoint.
6.3 De verplichting tot betaling uit hoofde van het contract is onvoorwaardelijk. De bevoegdheid van de Klant om zich te beroepen op verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting is uitgesloten.
6.4 De Klant machtigt Stichting Derdengelden Brainpoint onherroepelijk en onvoorwaardelijk om in het geval er sprake is van verzuim van de Klant jegens Brainpoint, als bedoeld in artikel 9, de vordering van Brainpoint op de Klant voor de Klant te voldoen ten laste van het door de Stichting Derdengelden Brainpoint gehouden tegoed van de Klant.
6.5 Indien de Klant met enige betalingsverplichting achterstallig is, zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan vanaf de eerste dag van het verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 a BW vermeerderd met 2% verschuldigd.
6.6 Buitengerechtelijke kosten is de Klant verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.7 Betaling door de Klant strekt achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing door de Klant.

Artikel 7. Onderhoud en gebruik van de Apparatuur
7.1 De Klant zal de Apparatuur overeenkomstig haar bestemming en met inachtneming van de gebruikershandleiding zorgvuldig gebruiken en de Apparatuur voor zijn rekening in goede staat behouden.
7.2 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Apparatuur. Hij ziet erop toe dat de Apparatuur door hem en zijn personeel op zo veilig mogelijke wijze wordt gebruikt en conform de wettelijke bepalingen en andere relevante voorschriften.
7.3 Het is niet toegestaan de Apparatuur te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en andere relevante voorschriften.
7.4 De Klant zal Brainpoint onverwijld van elk defect, verlies of beschadiging van de verhuurde Apparatuur berichten.
7.5 Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Brainpoint, dan wel een door haar aangewezen derde. De Klant is gehouden om Brainpoint, dan wel een door haar aangewezen derde in de gelegenheid te stellen tot het verrichten van genoemde werkzaamheden.
7.6 Brainpoint heeft het recht de verhuurde Apparatuur van tijd tot tijd te controleren. De Klant zal Brainpoint daartoe toegang verlenen. In geval Brainpoint van mening is dat de verhuurde Apparatuur op een onjuiste wijze wordt gebruikt, dan wel wordt verwaarloosd, is Brainpoint gerechtigd deze Apparatuur weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van de Klant.
7.7 Indien tijdens of bij beëindiging van de huurovereenkomst naar het oordeel van Brainpoint de verhuurde Apparatuur niet meer in goede staat verkeert, normale slijtage uitgezonderd, zal Brainpoint de Klant hierover informeren. De Klant is aansprakelijk jegens Brainpoint voor de kosten die gemaakt dienen te worden om deze Apparatuur in de oorspronkelijke staat te (laten) brengen, ongeacht of Brainpoint besluit om de Apparatuur daadwerkelijk weer in de oorspronkelijke staat te (laten) brengen.
7.8 De Klant zal de Apparatuur uitsluitend voor zichzelf gebruiken.
7.9 De Klant zal de verhuurde Apparatuur niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht, dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval de Klant in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren gelijk aan de nieuwwaarde van de Apparatuur, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd Brainpoint’s recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
7.10 Uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt, dient de Klant de Apparatuur bij de Brainpoint locatie waar hij de Apparatuur in ontvangst heeft genomen of op een andere door Brainpoint aangegeven locatie in te leveren.

Artikel 8. Reclame
8.1 De Klant dient de Apparatuur direct na inontvangstneming zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Apparatuur, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na inontvangstneming schriftelijk en gemotiveerd aan Brainpoint te worden gemeld.
8.2 Indien de Apparatuur niet conform overeenkomst functioneert, zullen de gebreken door Brainpoint worden verholpen, dan wel zal – naar keuze van Brainpoint – de betreffende Apparatuur worden vervangen, zonder dat de Klant enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8.3 Een reclame ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Brainpoint.

Artikel 9. Verzuim
9.1 Door het zich voordoen van één of meer van de navolgende omstandigheden:
a. de Klant blijft meer dan tien dagen in gebreke met de betaling van enig door hem op grond van de overeenkomst en of (een) ander(e) tussen Brainpoint en de Klant gesloten overeenkomst(en) verschuldigd bedrag of komt een of meerdere andere bepalingen van de overeenkomst niet na of handelt daarmede in strijd, na terzake in gebreke te zijn gesteld;
b. de Klant treft enigerlei regeling met crediteuren, laat opeisbare vorderingen van derden onbetaald, vraagt surseance van betaling of faillissement aan of indien het faillissement van de Klant wordt aangevraagd, dan wel bij staking van zijn bedrijfsactiviteiten;
c. de Klant heeft voor of bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave gedaan of laten doen, of heeft enige hem bekende feiten of omstandigheden verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Brainpoint de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend;
d. op het geheel of een gedeelte van de Klant's roerende of onroerende goederen, dan wel op de Apparatuur, waarvan de Klant op grond van de overeenkomst het gebruik heeft, wordt beslag gelegd, dan wel de Apparatuur wordt van overheidswege gevorderd;
e. de Klant heeft een aanmerkelijke achterstand bij de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de Sociale Verzekeringswetten;
f. een voor de uitoefening van de Klant's bedrijf noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
g. de voor de Klant gestelde borg biedt naar het oordeel van Brainpoint niet meer voldoende zekerheid;
h. de Apparatuur heeft schade geleden die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;
i. de Klant geeft er blijk van zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen of is daartoe reeds overgegaan, of (een lid van één van de organen van) de Klant wordt voor het plegen van een misdrijf tot een vrijheidsstraf veroordeeld;
j. de Klant gaat een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aan of er doet zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van Brainpoint ingrijpende wijziging voor in de zeggenschap over de Klant en/of de door hem gedreven onderneming;
k. het bedrijf van de Klant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht;
l. naar het oordeel van Brainpoint treden omstandigheden bij de Klant in welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren;
m. wanneer de financiële situatie van de Klant, dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht en de Klant is niet bereid of onvoldoende in staat op eerste schriftelijk verzoek van Brainpoint aanvullende zekerheden aan Brainpoint te verschaffen;

zal de Klant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en) en zal de (resterende) schuld van de Klant aan Brainpoint onmiddellijk opeisbaar zijn. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders mocht voorschrijven, zal Brainpoint in genoemde omstandigheden gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door Brainpoint schriftelijk mededeling aan de Klant wordt gedaan. Alsdan is de Klant
verplicht het object onverwijld ter beschikking van Brainpoint te stellen. Brainpoint of de door haar alsdan aangewezen personen worden nu voor alsdan door de Klant gevolmachtigd de Apparatuur tot zich te nemen ter plaatse waar deze zich alsdan mocht bevinden en daartoe, zonodig, de bedrijfsruimte van de Klant te betreden.

9.2 De Klant zal Brainpoint onverwijld informeren indien sprake is van (dreigende) betalingsonmacht dan wel (dreigend) faillissement of surseance van betaling.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Behoudens ingeval van dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Brainpoint uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 (Reclame).
10.2 Brainpoint is - onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en derhalve voor zover zij op grond van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot vergoeding van schade - uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten die de Klant heeft moeten maken om de prestatie van Brainpoint aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de overeenkomst heeft ontbonden of indien Brainpoint de geleverde zaken of prestaties die, anders dan als gevolg van voor rekening van de Klant komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren;
- de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
De aansprakelijkheid van Brainpoint voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

10.3 Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel van Brainpoint of andere (rechts)personen waarvan Brainpoint gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen en adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Apparatuur, is Brainpoint niet aansprakelijk.
10.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Brainpoint dan wel haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Brainpoint te allen tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.
10.5 De Klant is gehouden Brainpoint te vrijwaren ingeval derden Brainpoint aanspreken (in verband met het gebruik van de Apparatuur) voor schade waarvoor de Klant aansprakelijk is.

Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht van Brainpoint wordt mede verstaan: werkstaking bij Brainpoint
of door haar in het kader van de overeenkomst in te schakelen derden, ziekte van
haar personeelsleden, in- en/of uitvoerverbod, transportproblemen, niet
nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en dienstverleners (van
Brainpoint of Stichting Derdengelden Brainpoint), storingen in de productie,
natuur- en kernrampen, oorlog, oorlogsdreiging en bodembeslag.

Artikel 12. Meerwerk
Indien Brainpoint op verzoek of met instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant aan Brainpoint worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Brainpoint. Brainpoint is niet verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meerwerk te voldoen.

Artikel 13. Gebruik en onderhoud programmatuur
13.1 Brainpoint verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de tot de Apparatuur behorende programmatuur. De Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
13.2 De programmatuur mag door de Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, geldt de verwerkingseenheid van de Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en het aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht heeft slechts betrekking op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
13.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt. De Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan de Klant ter beschikking gesteld.
13.4 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is begrepen, zal de Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Brainpoint geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Brainpoint melden. Na ontvangst van de melding zal Brainpoint naar beste vermogen trachten fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de
door Brainpoint te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Brainpoint is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel via programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Alle werkzaamheden zullen door Brainpoint worden verricht binnen haar normale werktijden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid voor het gehuurde
14.1 Voor een bedrag van 5% van het door de Klant verschuldigde huurbedrag voor de Apparatuur kan de Klant haar aansprakelijkheid jegens Brainpoint voor schade en diefstal aan de gehuurde Apparatuur beperken tot een bedrag van maximaal € 250,--, onder de navolgende voorwaarden:
- De Klant haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden volledig is nagekomen (met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.10 in geval van diefstal).
- De klant in geval van diefstal braakschade aan de afgesloten ruimte waar de Apparatuur werd bewaard ten tijde van ontvreemding kan aantonen.
- De Apparatuur niet is gestolen uit het passagiersgedeelte van een auto of werd bewaard op een plaats in de auto waar deze van buitenaf zichtbaar was.
14.2 Indien de Klant tijdens de huurperiode niet over de Apparatuur kan beschikken, stelt Brainpoint aan de Klant die haar aansprakelijkheid heeft afgekocht kosteloos vervangende Apparatuur ter beschikking. Zodra de Apparatuur weer ter beschikking is gesteld aan de Klant, zal de Klant de vervangende Apparatuur onverwijld terugbezorgen bij Brainpoint. Indien de vervangende Apparatuur niet binnen 48 uur is terugbezorgd bij Brainpoint is de Klant de voor de vervangende Apparatuur normale huurprijs (gedurende korte periode) verschuldigd.

Artikel 15. Registratie informatie
Brainpoint verzamelt en verwerkt informatie betreffende de Klant en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van de Klant (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met de Klant om tot een betere service ten aanzien van de Klant te komen. Brainpoint is daartoe gerechtigd en is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met Brainpoint’s activiteiten. De Klant dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brainpoint en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Brainpoint en de Klant, behorende tot de competentie van de Rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Brainpoint als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.

Artikel 17. Bijzondere bepalingen in geval van huur van een betaalautomaat
17.1 Alle Transacties zullen worden bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Derdengelden Brainpoint gevestigd te Rotterdam. Deze voor de Klant ontvangen gelden zullen binnen twee werkdagen na ontvangst op de rekening van Stichting Derdengelden Brainpoint worden overgemaakt op de bankrekening van de Klant.
17.2 Telkens als de Klant de betaalautomaat in gebruik neemt, maar tenminste eenmaal per week dient de Klant de betaalautomaat aan- en af te melden zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing van de betaalautomaat.
17.3 De klant dient bij het afmelden van de betaalautomaat eenmaal per dag een dagtotaal te printen. Indien er bij afmelding geen dagtotaal wordt uitgeprint, dient de klant dit binnen 2 uur na afmelden aan Brainpoint te melden. De Klant is verplicht om op verzoek van Brainpoint de dagoverzichten aan haar toe te sturen.
17.4 De Klant dient regelmatig de werking van de betaalautomaat te controleren onder meer door middel van het tenminste eenmaal per week controleren of de som van de geprinte dagtotalen is betaald op de door de klant aan Brainpoint opgegeven bankrekening. Indien er een fout wordt geconstateerd door de klant dient hij hier onverwijld melding van te maken aan Brainpoint en tevens het gebruik van de betaalautomaat te staken.
17.5 Als bewijs van de tijdens de huur verrichte Transacties met de betaalautomaat en de vanwege deze Transacties ontvangen bedragen door Stichting Derdengelden Brainpoint kunnen uitsluitend gelden de kopie betaaltransactiebonnen, de geprinte dagtotalen als vermeld in artikel 17.3 en de administratie van Stichting Derdengelden Brainpoint.
17.6 De Klant zal geen betalingen laten verrichten met een betaalpas die niet geldig is of waarvan de Klant weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze niet geldig is bijvoorbeeld doordat de handtekening van de gebruiker ontbreekt of niet overeenstemt met de tenaamstelling van de pas.
17.7 Indien Stichting Derdengelden Brainpoint gehouden is om een geldbedrag dat is betaald door middel van een met de betaalautomaat uitgevoerde Transactie tijdens de huurperiode terug te betalen aan de bank waar de derdengeldenrekening wordt gehouden is de klant aansprakelijk voor de schade die Brainpoint of Stichting Derdengelden Brainpoint hierdoor lijdt.
17.8 Indien als gevolg van wet of regelgeving Brainpoint gehouden is de voorwaarden van de verhuur en het gebruik van de betaalautomaat en/of de wijze van betaling van de met de betaalautomaat verrichte transacties te wijzigen is zij gerechtigd deze wijzigingen in de overeenkomst door te voeren. Voor alle kosten die deze wijzigingen tot gevolg hebben is artikel 5.3 van toepassing.